KPH serija

KPH je namenjen za aplikacije  gde postoje zahtevi za relativno visokim naponom tokom kratkih perioda, obično manje od 30 minuta trajanja. Program može imati česta ili povremena pražnjenja. Raspon pražnjenja napona varira od 3.5C5 (A) do 7C5 (A).

NAMENA:
- za železnicu  -  startovanje lokomotiva,
- za rudnike  - rudarske lokomotive,
- za fabrike i ustanove - startovanje dizel i električnih agregata...

OPŠTI PODACI, TERMINI, DEFINICIJE

Akumulatori-baterije za pražnjenje strujama od 3,5 C5 A do 7 C5 A tip KPH
Osobine i prednosti Ni-Cd akumulatora
Primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirane na prenosnim sanducima ili na stalažama.
Velika otpornost na mehanička opterećenja.
Visoka otpornost na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje.
Minimalno samopražnjenje.
Veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja.
Rad u temperaturnom području od -40 do + 50 °C.
Postoji mogućnost reciklaže akumulatora.
Brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje.
Mali unutrašnji otpor.
Električne karakteristike akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke komisije IEC.

Opšti podaci

IBG-ovi otvoreni prizmatični Ni-Cd akumulatori spadaju u grupu akumulatora sa alkalnim elektrolitom.
Oznaka  ”prizmatični” govori nam o obliku akumulatora.
Prema konstrukciji elektrode, akumulator spada u grupu akumulatora sa lamelnim elektrodama.
Prema pogodnosti režima pražnjenja akumulatori tipa KPH spadaju u grupu akumulatora za pražnjenje strujama 3,5-7 C5A.

Termini i definicije

Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V.
Da bi se postigle potrebne veće vredosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju.
Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni  kapacitet (C5).
Nazivni kapacitet akumulatora je 5-časovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C, izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah.
Normalna (nazivna) struja punjenja i pražnjenja je: I = 0,2 C5 A.
Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5 - 8 časova, što obezbeđuje potpunu napunjenost.
Faktor napunjenosti je: F = 150 - 160 % C5 Ah.
Vreme pražnjenja nazivnom strujom  I = 0,2 C5A do 1,0 V/ćeliji i traje najmanje 5 časova.
Elektrolit u akumulatoru predstavlja rastvor KOH (kalijum-hidroksida) u destilisanoj vodi.
Gustina elektrolita je 1,2 ± 0,01 g/cm3.

PUNJENJE

Električne karakteristike punjenja na temperaturi +20°C
Punjenje konstantnom strujom
Struja punjenja je: I = 0,2 C5A.
Vreme punjenja je 7,5 - 8h.
Punjenje je moguće i strujama od 0,1 do 0,5 C5A, ali vreme trajanja punjenja mora ispuniti uslov potpune napunjenosti: F = 150 - 160% C5Ah.
Punjenje pri konstantnom naponu (paralelna veza sa potrošačem)
Preporučeni naponi za ovaj tip punjenja kreću se u opsegu od 1,45 V do 1,55 V po akumulatoru.
Struja punjenja pri kraju punjenja (struja održavanja) iznosi oko 0,04 C5 A.
Vreme punjenja je neograničeno.
Punjenje po ”IU Sistemu”
Početna struja punjenja je u intervalu od 0,1 do 0,5 C5A.
Punjenje konstantnom strujom traje do napona ograničenja koji iznosi 1,50 V ili 1,55 V po ćeliji.
Nastavak punjenja pri ograničenom naponu opadajućom strujom, traje do vrednosti struje održavanja: i = 0,04 C5A.
Vreme punjenja zavisi od početne struje punjenja.
Pojačano punjenje
Pojačano punjenje primenjuje se pre puštanja u rad i posle dužeg skladištenja, ili dužeg rada baterije u otežanim uslovima.
Struja punjenja je konstantna:  I = 0,2 x C5A.
Vreme punjenja je od 10 do 12 h.
Napon po ćeliji u početku je 1,35 V/ćeliji, a na kraju 1,75 V.
Pojačano punjenje može se ponoviti ukoliko se kontrolom utvrdi umanjen kapacitet baterije.
Održavajuće dopunjavanje
Pri dužem lagerovanju i u cilju održavanja napunjenosti, baterija se neograničeno vreme dopunjava strujom: I = 0,5 do 2 mA/Ah.
Napon dopunjavanja je 1,40 + 0,02 V/ćeliji.
Vreme dopunjavanja je neograničeno.
Tehničke karakteristike KPH serije
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)   Težina (kg) Klema Kućište
Ćelije Ah (C5) Dužina Širina Visina Bez elektrolita Sa elektrolitom ćelije
KPH10 10 48 84 245 1,5 1,8 M10 MBS
KPH20 20 68 134 245 2,4 3,0 M10 PP
KPH30 30 70 134 285 3,0 4,0 M10 MBS
KPH40 40 80 141 370 4,0 6,0 M10 PP
KPH50 50 80 141 370 4,6 6,2 M10 PP
KPH60 60 80 141 370 5,0 6,5 M10 PP
KPH70 70 106 164 345 6,5 9,0 M20 PP
KPH80 80 106 164 345 7,5 9,5 M20 PP
KPH100 100 106 164 345 8,0 10,0 M20 PP
KPH120 120 164 167 345 10,5 14,0 M20 PP
KPH150 150 138 276 420 14,5 19,5 M16 PP
KPH180 180 138 276 420 18,0 20,5 M16 PP
KPH200 200 176 291 510 22,0 34,5 M20 MBS
KPH250 250 176 291 510 25,0 36,0 M20 MBS
KPH300 300 176 291 510 27,5 36,7 M20 MBS
KPH350 350 186 398 570 32,0 54,0 M20 MBS
KPH400 400 186 398 570 36,0 56,0 M20 MBS
KPH500 500 186 398 570 40,0 59,0 M20 MBS
Dijagram pražnjenja KPH serije na 20ºC
ADRESA:
IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd

KONTAKT
Email: ibg-tcbg@eunet.rs
Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
Copyright (c) 2017 IBG tehnološki centar.