NiCd akumulatori

Primenjuju se kao mobilne i stacionarne baterije, montirane u prenosnim sanducima ili na stalažama.
Velika otpornost na mehanička opterećenja.
Visoka otpornost  na električno prepunjavanje i duboko pražnjenje.
Minimalno samopražnjenje.
Veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja.
Rad u temperaturnom području od -40 do +50°C.
Postoji mogućnost reciklaže akumulatora.
Brza i jednostavna montaža, lako održavanje i rukovanje.
Mali unutrašnji otpor.
Električne karakteriske akumulatora su potpuno u skladu sa standardom Međunarodne elektrotehničke  komisije IEC.

Opšti podaci

IBG-ovi otvoreni prizmatični Ni-CD akumulatori spadaju u grupu akumulatora sa alkalnim elektrolitom. Oznaka ”prizmatični” govori nam o obliku akumulatora.
Prema konstrukciji elektrode, akumulator spada u grupu akumulatora sa lamelnim elektrodama.

Termini i definicije

Nazivni napon akumulatora (radni napon) iznosi 1,2 V.
Da bi se postigle potrebne veće vrednosti napona od 1,2 V, vrši se redno vezivanje akumulatora u bateriju.
Nazivni kapacitet akumulatora je petočasovni kapacitet (C5) na temperaturi 20 ± 5°C, izražen količinom elektriciteta u amper časovima (Ah) i označen C5, Ah.
Normalna (nazivna) struja punjenja i pražnjenja je:  I  = 0,2 C5A.
Vreme punjenja nazivnom strujom je 7,5 – 8 časova, što obezbeđuje potpunu napunjenost.
Faktor napunjenosti je: F = 150 – 160% C5Ah.
Vreme pražnjenja nazivnom strujom I = 0,2 C5A do 1,0 V/ćeliji i traje najmanje 5 časova.
Elektrolit u akumulatoru predstavlja rastvor KOH (kalijum hidroksida) u destilovanoj vodi. Gustina elektrolita je 1,2 ± 0,01 g/cmł.

PUNJENJE

Električne karakteristike punjenja na temperaturi +20°C

Punjenje konstantnom strujom

Struja punjenja je I = 0,2 C5A.
Vreme punjenja je 7,5 * 8h.
Punjenje je moguće i  strujama od 0,1 do 0,5 C5A, ali vreme trajanja punjenja mora ispuniti uslov potpune napunjenosti  F = 150-160% C5Ah.
Punjenje pri konstantnom naponu (paralelna veza sa potrošačem)
Preporučeni naponi za ovaj tip punjenja kreću se u opsegu od 1,45 V do 1,55 V po akumulatoru.
Struja punjenja pri kraju punjenja (struja održavanja) iznosi oko 0,04 C5 A.

Punjenje po ”IU Sistemu”

Početna struja punjenja je u intervalu od 0,1 do 0,5 C5 A.
Punjenje konstantnom strujom traje do napona ograničenja koji iznosi 1,50 V ili 1,55 V po ćeliji.
Nastavak punjenja pri ograničenom naponu opadajućom strujom, traje do vrednosti struje održavanja  I = 0,04 C5 A. Vreme punjenja zavisi od  početne struje punjenja.

Pojačano punjenje

Pojačano punjenje primenjuje se pre puštanja u rad i posle dužeg skladištenja, ili dužeg rada baterije u otežanim uslovima. Struja punjenja je konstantna  I = 0,2 x C5A.
Vreme punjenja je od 10 do 12 h.
Napon po ćeliji u početku je 1,35 V/ćeliji, a na kraju 1,75 V.
Pojačano punjenje može se ponoviti ukoliko se kontrolom utvrdi umanjen kapacitet baterije.

Održavajuće punjenje

Pri dužem lagerovanju i u cilju održavanja napunjenosti, baterija se neograničeno vreme dopunjava strujom  I = 0,5 do 2 mA/Ah.
Napon dopunjavanja je 1,40 + 0,02 V/ćeliji.
Vreme dopunjavanja je neograničeno.

KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.